ЛІТЕРАТУРА ТА ІСТОРІЯ ЯК МЕТАНАРАТИВ: ДО ПРОБЛЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Olena Romanenko

Анотація


У статті висвітлено проблеми міждисциплінарних наукових студій у  сучасній науці. Проаналізовано термінологію, тематику, проблематику міждисциплінарних досліджень.

Ключові слова


метанаратив; новий історизм; методологія; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова А.Э. «Новый историзм»: Науковедческий анализ / РАН ИНИОН, Центр научн.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям ; отв. ред. Ракитов А.И. — М., 2010. — 154 с.

Гудков Л. Литература как социальный институт. Статьи по социологии литературы / Л. Гудков, Б. Дубин. — М. : Новое литературное обозрение, 1994. — 353 с.

Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Е. Доманська ; [пер. з пол. та англ. В. Склокін]. — К. : Ніка-Центр, 2012. — 263 с.

Єкельчик С. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / С. Єкельчик ; авториз. пер. з англ. М. Климчук, Х. Чушак ; ред. пер. М. Климчук ; Український науко-

вий ін-т Гарвардського ун-ту, Інститут Критики. — К. : Критика, 2008. — 303 с. — (Серія «Критичні студії»).

Жулкевський С. Про інтеграцію літературознавчих досліджень / С. Жулкевський // Теорія літератури в Польщі: антологія текстів: друга половина ХХ — початок ХХІ ст. / пер. з пол.

С. Яковенко ; упоряд. Б. Бакула; заг. ред. В. Моренець. — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — С. 251–283.

Захарчук І.В. Війна і слово (мілітарна парадигма літератури соціалістичного реалізму) : монографія / І.В. Захарчук. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 408 c.

Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. — Л. : Літопис, 2004. — 352 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю.І. Ковалів]. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2 : М (Маадай-Кара) — Я (я-форма). — [Б. м.]: [б. в.], 2007. — 624 с.

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен ; пер. з нім. В. Кам’янець. — Л. : Літопис, 2010. — 358 с.

Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Х. Уайт ; пер. с англ. В.Г. Трубина, В.В. Харитонова и др.; под ред. E.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. — Екатеринбург :

Урал. ун-т, 2002. — 528 с.

Greenblat S. Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England / S. Greenblat. — University of California Press, 1988 — 205 р.

Greenblat S. Towards a Poetics of Culture / S. Greenblat // The New Historicism. Ed. H. Aram Veeser. — London : Routledge, 1989. —P. 1–14.

Greenblatt S. “Culture”. Critical Terms for Literature Study / S. Greenblatt / Ed. Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin. — Chicago : U of Chicago P, 1995. — РР. 225–232.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.