СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ЖУРНАЛ У НАУКОВОМУ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Halyna Bitkivska

Анотація


У статті досліджено особливості рецепції сучасного літературного журналу у  вітчизня- ному науковому та літературно-критичному дискурсі. Проаналізовано публікації науковців та журналістів, присвячені світоглядній концепції та формату таких літературних журна- лів, як «Сучасність», «Кур’єр Кривбасу», «Четвер», «Кальміюс» та ін. Визначено основні ознаки літературного поля часописів, зокрема: дискретність, некомерційний характер літературної та видавничої діяльності, камерність, еклектичність змісту, брак аналітичних, соціально- резонансних тем і надлишок абстрактних.

Ключові слова


: літературний журнал; дискурс; літературне поле; концепція видання; літературний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерер Я. «Украинская» «интеллектуальная» «периодика». Литераторы и эссеисты, философы и ученые. Ч. 2 / Я. Андерер // Неприкосновенный запас. — 2004. — № 2 (34). — С. 114–121.

Бердиховська Б. Україна: люди і книжки / Б. Бердиховська ; пер. з пол. Т. Довжок. — К. : К.І.С., 2009. — 232 с.

Булкина И. Литературные журналы Украины: в поисках жанрa [Электронный ресурс] / И. Булкина. — Режим доступа : http://lib.rin.ru/doc/i/91523p1.html

Булкина И Тесный круг (украинская гуманитарная «периодика») [Электронный ресурс] / И. Булкина // НЛО. — 2010. — № 106. — Режим доступа : http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/

bu37.html

Василик Л.Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної ідентичності : автореф. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» / Любов Євгенівна Василик. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. — 36 с.

Горелик О. Часопис текстів і візії «Четвер» і його функція фіксатора та систематизатора сучасного українського літературного процесу / О. Горелик // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. восьмої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 24-26 жовтня 2003 р. / за ред. М.М. Романюка. — Львів, 2003. — С. 761–765.

Гусейнов Г. «Склянка часу», «Четвер», «Молода Україна» та інші забуті. Кілька зауваг до ситуації з вітчизняними літературними журналами / Г. Гусейнов // Літературна Україна. — 2012. —

березня. — № 13. — С. 6–7.

Желіховська Н.С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття (на матеріалах журналів «Київ» і «Вітчизна») : автореф. … канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 «Теорія та історія журналістики» [Електронний ресурс] /Наталія Степанівна Желіховська. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. — Режим доступу :

www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?...2

Іванова О.А. Літературно-мистецька періодика в соціально-комунікаційному просторі України початку ХХІ століття : автореф. … д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 «Теорія та історія

соц. комунікацій» / Олена Андріївна Іванова. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. — 32 с.

Кошелівець І. Літературний процес дещо з віддалі / І. Кошелівець. — Париж : Наукове товариство імені Шевченка в Європі, 1991. — 96 с.

Лощинська Н.В. Журнал «Червоний шлях» та літературний процес 20–30-х років в Україні : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Наталія Василівна Лощинська. —

К. : НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, 1998. — 173 с.

Менцель Б. Гражданская война слов. Российская литературная критика периода перестройки / Б. Менцель ; перев. с нем. Г.В. Снежинской. — СПб. : Академический проект, 2006. — 400 с.

Олійникова К.Г. Літературно-естетична еволюція журналу «Слово і Час» : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Катерина Григорівна Олійникова ; Дніпропетровський

держ. ун-т. — Дніпропетровськ, 2000. — 214 с.

Омельчук Олеся. Літературні ідеали українського вісниківства (1922–1939) : монографія / Олеся Омельчук. — К. : Смолоскип, 2011. — 336 с.

Павличко С.Д. Теорія літератури / С.Д. Павличко / упор. В. Агеєва, Б. Кравченко. — К. : Основи, 2002. — 679 с.

Рябчук М. У пошуках «українського Маркеса». До підсумків літературного року / М. Рябчук // Критика. — 1998. — № 1 (3). — С. 4–9.

Семенко С.В. Журнал «Рідний край» і літературний процес початку ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Світлана Василівна Семенко ; Дніпропетровський

державний університет. — Дніпропетровськ, 2000. — 214 с.

Старовойт І.М. Український постмодернізм у критичному та художньому дискурсах кінця ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Ірина Миколаївна

Старовойт ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 177 с.

Шептицька Т.Л. Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х — початку 1930-х років (на матеріалі «Літературно-наукового вісника») : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01

«Українська література» / Тетяна Леонідівна Шептицька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2005. — 209 с.

Шумейко Т. І мертві, і живі, й напівнароджені / Т. Шумейко // Критика. — 2001. — № 7–8 (45–46). — С. 20–26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.