ОБРАЗИ «НОВИХ» ЖІНОК У НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ТА М. МОГИЛЯНСЬКОГО

Alisa Menshiy

Анотація


У статті запропоновано спробу осмислення образів «нових» жінок у  новелістиці М.  Коцюбинського та М.  Могилянського. Встановлено, що поруч із традиційними для україн- ської літератури типами жінки-матері й  покритки письменники створювали образи само- достатніх жінок, які прагнули реалізувати себе в усіх сферах життя, фатальних жінок, повій

Ключові слова


«нова» жінка, новелістика; «школа» Коцюбинського; “la femme fatale”

Повний текст:

PDF

Посилання


Гундорова Т. Femina Melancholica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської / Т. Гундорова. — К. : Критика, 2002. — 272 с.

Коцюбинський М. Твори : в 7 т. / М. Коцюбинський. — К. : Наук. думка, 1973. — Т. 1 : Повісті, оповідання (1884–1897). — 408 с.

Коцюбинський М. Твори : в 7 т. / М. Коцюбинський. — К. : Наук. думка, 1974. — Т. 2 : Повісті, оповідання (1897–1908). — 383 с.

Коцюбинський М. Твори : в 7 т. / М. Коцюбинський. — К. : Наук. думка, 1974. — Т. 3 : Оповідання. Повісті (1908–1913). — 432 с.

Кривенко С. Творчість Михайла Могилянського у літературному контексті доби : дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / С. Кривенко ; Нац. пед. ун-т

ім. М.П. Драгоманова. — К., 2001. — 196 с.

Крушельницький А. Новини нашої літератури: М. Коцюбинський. В путах шайтана і інші оповідання / А. Крушельницький // Літературно-наук. вісник. — 1900. — Т. 9. — Кн. 3. — С. 201–206.

Могилянський М. Баронесса. Рассказ / М. Могилянський // ІР НБУВ. — Ф. 131. — Од. зб. 8. — 4 арк.

Могилянський М. Діти. Оповідання поч. ХХ ст. автограф з поправками в тексті / М. Могилянський // ІР НБУВ. — Ф. 1. — Од. зб. 14 449. — 23 арк.

Могилянський М. Каторга. З страдницьких тіней минулого / М. Могилянський // Селянське життя. — 1924. — № 3 — С. 4–5.

Могилянський М. Оповідання / М. Могилянський. — Петроград, 1916. — 96 с.

Могилянський М. Ратовниця / М. Могилянський // Український декамерон / упоряд. Р. Піхманець. — К. : Фірма «Довіра», 1993. — Кн. 1 : Дияволиця : Новели. Повість / післямова І. Денисюка. — С. 50–52.

Могилянський М. Щастя. Оповідання / М. Могилянський // Просвещение. — 1919. — № 8–9. — С. 2–4.

Могилянський М. De profundis. Рассказ / М. Могилянський // ІР НБУВ. — Ф. 131. — Од. зб. 7. — 4 арк.

Муранець Т. Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка / Т. Муранець // Вісник Львівського університету. — 2013. — Вип. 58. — С. 82–97. — (Серія «Філологічна»).

Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму / Я. Поліщук. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. — 392 с.

Сізова К. Людина у дзеркалі літератури: трансформація принципів портретування в українській прозі ХІХ — початку ХХ ст. / К. Сізова. — К. : Наша культура і наука, 2010. — 365 с.

Старицкая-Черняховская Л. М.М. Коцюбинский. Опыт критического очерка / Л. Старицкая-Черняховская // Киевская Старина. — 1906. — № 9. — С. 83–123; № 10. — С. 269–330.

Українська новелістика кінця ХІХ — початку ХХ ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / упоряд. і прим. Є.К. Нахліка ; вступ. ст. І.О. Денисюка ; ред. Н.Л. Калениченко. — К. : Наук. думка, 1989. — 688 с.

Хаддад К.А. Екзистенційний дискурс у творчості Михайла Коцюбинського : дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / К.А. Хаддад ; Харків. нац.

ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 204 с.

Цимбал Я. Продажна жінка в урбаністичному світі української літератури (перша третина ХХ сторіччя) / Я. Цимбал // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України. — К. : Ін-т літ. ім. Т. Шевченка НАН України, 2009. — Вип. 15. — С. 17–21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.