Семантика концепту «страх» у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки

Аліса Меншій

Анотація


У статті проаналізовано семантику концепту «страх» у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana» та циклі Г. Косинки «Новели дезертира». Встановлено, що протагоністи страждають від соціальних та внутрішніх страхів, однак роль соціальних страхів є значно вище.


Ключові слова


«школа» М. Коцюбинського; літературна школа; соціальні та внутрішні страхи

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Українська імпресіоністична проза / Про творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської, Г. Косинки та ін. / В. Агеєва. — К. : Фірма «Віпол», 1994. — 158 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. — 1440 с.

Зеров М. Українське письменство / М. Зеров / упоряд. М. Сулима; післям. М. Москаленка. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. — 1301 с.

Звиняцьковський В. Новелістика А. Чехова й М. Коцюбинського / В. Звиняцьковський. — К. : Наукова думка, 1987. — 107 с.

КавунЛ. Новелістика Г. Косинки і проблема поетики української малої прози 20–30-х років ХХстоліття: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Лідія Кавун; Київський університет імені Тараса Шевченка. — К., 1995. — 24 с.

Ковалів Ю. Школа / Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [авт.-уклад. Ю. Ковалів]. — К. : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2. — С. 588.

Косинка Г. Вибрані твори / Г. Косинка; упоряд. текстів, передм. І.М. Андрусяка. — Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. — 334 с.

Коцюбинський М. Твори: в 7 т. Т. 3. Оповідання. Повісті (1908–1913) / М. Коцюбинський. — К. : Наукова думка, 1974. — 432 с.

КузнецовЮ. Імпресіонізм в українській прозі кін. XIX — поч. XX ст. : Проблеми естетики і поетики / Ю. Кузнецов. — К. : Наукова думка, 1995. — 158 с.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив… Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я. Поліщук. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 304 с.

Саяпіна Т. Міфопоетика творчості М.М. Коцюбинського: дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Т.В. Саяпіна; Запорізький державний університет. — Запоріжжя, 2000. — 195 с.

Туренко О. Страх: спроба філософського осмислення феномена: [монографія] / О. Туренко. — К. : Вид-во ПАРАПАН, 2006. — 216 с.

Фащенко В. Новела Григорія Косинки // Фащенко В. В глибинах людського буття. Літературознавчі студії / В. Фащенко. — Одеса : Маяк, 2005. — С. 354–374.

Хоменко О. На шляху до синтезу: художня творчість Г. Косинки / О.Хоменко // Косинка Г. Вибрані твори; вступ. слово П.П. Кононенка; передм. О.А. Хоменка. — К. : ТОВ «ЛДЛ», 2002. — С. 13–34.

Черненко О. Михайло Коцюбинський — імпресіоніст: Образ людини в творчості письменника / О. Черненко. — Мюнхен : Сучасність, 1977. — 143 с.

Шумило Н. Під знаком національної самобутності / Н. Шумило. — К. : Задруга, 2003. — 354 с.

Щербатых Ю.В. Психология страха: Популярная энциклопедия / Ю.В. Щербатых. — М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.