БОРОТЬБА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ БІОГРАФІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 1920-х — поч. 1930-х рр.

Mychajlo Spodarec

Анотація


У статті аналізуються пошуки методологічних підходів у 1920–1930-ті роки українськими вче- ними-літературознавцями під час дослідження біографії Т.Г. Шевченка. Суперечливість ситуації цього періоду була зумовлена ідеологізацією постаті відомого українського поета та бороть- бою марксистського літературознавства з неонародницькими, формалістичними та класич- ними методологічними школами. Комуністична влада поставила перед літературознавцями мету і завдання заперечити національну складову творчості Т.Г. Шевченка. Об’єктом аналізу є праці провідних представників різних методологічних шкіл українського літературознавства, які досліджували окремі аспекти біографії українського поета в цей період.

Ключові слова


біографія; методологія; ідеологія; неонародництво; соціологічний метод; формальний метод; шевченкознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзеншток І. Організація шевченкознавства / І. Айзеншток // Шевченко. Річник перший /

Інститут Тараса Шевченка. — Х. : ДВУ, 1928. — С. 213–232.

Гермайзе О. Нові непорозуміння з Шевченком / О. Гермайзе // Україна (Науковий двомісячник

українознавства). — 1925. — Кн. 1–2. — С. 170–178.

Григорук Є. Великий бунтар / Євген Григорук // Тарас Шевченко. — К. : Державне видавництво, 1921. — С. 7–23.

Дорошкевич О. Сучасний стан Шевченкознавства / О. Дорошкевич. — Х. ; К. : Держвидав України, 1930. — 44 с.

Дорошкевич О. Шевченко і петрашевці в 40-х роках / О. Дорошкевич // Шевченко та його доба.

Збірник другий / під ред. акад. С. Єфремова, М. Новицького і П. Филиповича. — К. : Книгоспілка, 1926. — С. 23–43.

Єфремов С. Поет і плантатор / Сергій Єфремов // Шевченко та його доба. Збірник перший / під ред. акад. С.О. Єфремова, М.М. Новицького і П.П. Филиповича. — К. : ДВУ, 1925. — С. 80–98.

Зайцев П. Перше кохання Шевченка / П. Зайцев // Перше кохання Шевченка / П. Зайцев. Романи Куліша; Аліна й Костомаров / В. Петров. — К. : Україна, 1994. — С. 3–14.

Івакiн Ю.О. Етапи розвитку радянського шевченкознавства / Ю.О. Івакін // Шевченкознавство : підсумки й проблеми / відп. ред. Є.П. Кирилюк. — К. : Наук. думка, 1972. — С. 129–211.

Коряк В. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. — Х. : ДВУ, 1925. — 115 с.

Новицький М. «Мочиморди» перед судом сучасників і досліду / Михайло Новицький // Життя й революція. — 1930. — № 3. — С. 123–145.

Новицький М. Цитадельна легенда (До історії арешту Шевченка 1847 р.) / М. Новицький // Шевченко : річник другий / Інститут Тараса Шевченка. — Х. : ДВУ, 1930. — С. 165–171.

Одарченко П. Тарас Шевченко в радянській літературній критиці в 1920–1960 роках / Петро Одарченко // Світи Тараса Шевченка. Збірн. статей до 175-річчя з Дня народження поета / ред.

Лариса М.Л. Залеська-Онишкевич та ін. — Нью-Йорк–Париж–Сідней–Торонто–Львів, 1991. —

С. 348–409. — (Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Філологічна секція, Т. 214 та Бібліотека

прологу і сучасності, Ч. 191.4.)

Петров В. Куліш і Шевченко (До історії їх взаємовідносин в 1843–1844 роках) / Віктор Петров // Шевченко та його доба. Збірник перший / під ред. акад. С.О. Єфремова, М.М. Новицького і П.П. Филиповича. — К. : ДВУ, 1925. — С. 57–79.

Петров В. Матеріяли до історії приятелювання Куліша й Шевченка р. 1856–1857-го / Віктор Петров // Шевченко та його доба. Збірник другий / під ред. акад. С. Єфремова, М. Новицького

і П. Филиповича. — К. : Книгоспілка, 1926. — С. 83–100.

Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства (З приводу книги П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка», Львів, 1939) / Віктор Петров // Розвідки. — Т. 2. / упор., пердм. та прим.

В’ячеслав Брюховецький / Віктор Петров. — К. : Темпора, 2013. — С. 749–770.

Річицький А. До проблеми нації у Шевченка / А. Річицький. — Х. : ДВУ, 1930. — 33 [1] с.

Річицький А. Тарас Шевченко в світлі епохи (Публіцистична розвідка) / А. Річицький. — Харків–

Берлін–Нью-Йорк : Україно-американське видавниче т-во з обмеженою порукою «КОСМОС», 1923. — 195 [1] с.

Смілянська В.Л. Дослідження біографії / В.Л. Смілянська // Шевченкознавство: підсумки

й проблеми / відп. ред. Є.П. Кирилюк. — К. : Наук. думка, 1972. — С. 241–271.

Филипович П. Шевченкознавчі студії / Павло Филипович. — Черкаси : БРАМА. Видавець Вовчок О.Ю, 2002. — 220 с.

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів Тараса Шевченка. Т. ІІІ. Листування. Текст. Коментарій /

Тарас Шевченко ; редакція і вступн. слово акад. Сергія Єфремова ; Всеукраїнська Академія наук, Комісія для видавання пам’яток новітнього українського письменства. — К : ДВУ, 1929. — XXXVI + 1003 + 5 вкл. (портр.).

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів Тараса Шевченка. Т. VІ. Щоденні записки («Журнал»). Текст. Первісні варіанти. Коментарій / Тарас Шевченко ; редакція і вступн. слово акад. Сергія Єфремова ; Всеукраїнська Академія наук, Комісія для видавання пам’яток новітнього українського письменства. — К : ДВУ, 1927. — XL + 787 [6 іл.].

Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003) : колективна монографія / [Л.М. Задорожна, Г.Ф. Семенюк, С.К. Росовецький та ін.]. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. — 322 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.