ПОЛЬСЬКОМОВНА ПОЛЕМІКА ЙОАНИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО: МІЖ ПОЛІТИКОЮ ТА БОГОСЛОВ’ЯМ

Svitlana Sukhareva

Анотація


У статті представлено основні риси літературної полемічної школи Лазаря Барановича. Зокрема, охарактеризовано політичні та богословські аспекти польськомовної полемічної прози представника цієї школи Йоаникія Галятовського. Визначено його політичну скерова- ність та риторичні особливості стилю.

Ключові слова


полеміка; проповідь; риторика; польськомовна полемічна проза; антитурецька література

Повний текст:

PDF

Посилання


Крекотень В. Українська ораторська проза другої половини XVII ст. як об’єкт літературознав-

чого вивчення / Володимир Крекотень // Питання літератури : статті / відп. ред. : І. Дзеверін. — К. :

Вид-во АН УРСР, 1962. — 207 с. — С. 149–186.

Куньч З. Йоанникій Галятовський в історії української риторики / Зоряна Куньч // Українська

національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [зб. наук. праць] / Національна академія наук

України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені І. Крип’якевича, міністерство

освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Вид-во.

Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — Вип. 21. — 216 с. — С. 25–29.

Galatowski J. Alkoran Machometów nauką heretycką i żydowską i pogańską napełniony od Koheletha

Chrystusowego rosproszony i zgładzony / Joanicjusz Galatowski. — Czernihów : Typografia Łazarza

Baranowicza, 1683. — 86 [XV] s.

Galatowski J. Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia i nawrócenia do Wiary

Katholickiej od Prawowiernych Katholikow napisane / Joanicjusz Galatowski. — Czernihów : Typografia

Łazarza Baranowicza, 1681. — 362 [XII] s.

Galatowski J. Messiasz prawdziwy, Jezus Chrystus, Syn Boży, od początku świata przez wszystkie wieki

ludziom od Boga obiecany i od ludzi oczekiwany / Joanicjusz Galatowski. — Kijów : Typografia KijowskoPieczarska,

— 642 [X] s.

Galatowski J. Łabędź z piórami swemi a darami boskiemi Chrystus prawowiernemu narodowi

chrześcijańskiemu, łabędziowym piórem swej mądrości Boskiej wypisuje przyczyny, dla których długo

trwa na świecie sekta mahometańska i dla których wiele narodów przyjęli zakon Mahometow, dla których

mahometani szczęście mają, chrześcijan zwyciężają, miasta i państwa chrześcijańskie posiadają. Tenże

Łabędź Chrystus łabędziowym piórem swej Matki Boskiej wypisuje fortele wojenne [...] / Joanicjusz

Galatowski. — Nowogródek Siewerski : Typographia Archiepiskopska, 1679. — 66 [XVIII] s.

Galatowski J. Stary koscioł Zachodni nowemu kosciołowi Rzymskiemu pochodzenie Ducha Ś. od Ojca

samego pokazuje i Trybunał Ojców Ś.Ś. za takowy mieć zakazuje / Joanicjusz Galatowski. — Nowogródek

Siewerski : Typographia Archiepiskopska, 1678. — 105 [XII] s.

Wagilewicz D. J. Pisarze polscy Rusini / Dalibor Jan Wagilewicz. — Przemyśl : Południowo-Wschodni

Instytut Naukowy, 1996. — 318 s. — S. 67–94.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.