ФАБУЛЬНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ ТА ВІДКРИТІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Iryna Rybalka

Анотація


У статті подано аналіз прийомів відкриття художнього тексту. Матеріалом для дослідження механізму функціонування таких прийомів обрано роман відомого італійського письменника У.  Еко «Ім’я рози». Найбільша увага приділена множинності фабульних планів як одному з най- ефективніших прийомів реалізації суб’єктивного наміру автора відкрити власний художній текст.

Ключові слова


відкритість; інтертекстуальність; фабульний план; фабульний плюралізм; читач; реципієнт; сприйняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Еко У. Ім’я рози : роман / У. Еко ; пер. з італ., передм. та глосарій М.І. Прокопович. — Х. : Фоліо, 2006. — 575 с.

Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д. Затонский. — Х. : Фолио ; М. : АСТ, 2000. — 256 с.

Зубрицька М. Homo Legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2004. — 352 с.

Комісар Л. Інтертекстуальність як семіотика, орієнтована на код (аналіз комунікативно-семіо-

тичної теорії Умберто Еко) / Л. Комісар // Мультиверсум : Філософський альманах : [зб. наук. пр.] / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. — К., 2008. — № 68. — С. 26–37.

Костюкович Е.А. Рец. на кн.: Умберто Эко. Имя розы / Е.А. Костюкович // Современная художественная литература за рубежом. — 1982. — № 5. — С. 40–47.

Лизлова С.М. Гра в постмодерністському творі: на матеріалі творчості Ю. Андруховича : дис...

канд. філол. наук: 10.01.06 / Світлана Михайлівна Лизлова ; Донецк. нац. ун-т ім. — Донецьк, 2004. — 190 с.

Сабадаш Ю.С. Гуманізм як феномен італійської культури : моногр. / Ю.С. Сабадаш. — К. : ДАКККіМ, 2008. — 361 с.

Цофнас А.Ю. Присутствующая структура / А.Ю. Цофнас // Философские науки. — 2000. — № 4. — С. 146–153.

Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Эко У. Имя розы. СПб. : Симпозиум, 2000. — С. 597–


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.