КОНЦЕПТОСФЕРА ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ГРИГОРІЯ БІЛОУСА: СКОВОРОДИНІВСЬКІ МОТИВИ

Ludmyla Marchuk

Анотація


У статті відображена поетична картина світу Григорія Білоуса через образ Григорія Сковороди та його сприйняття живого та неживого. Автор, крім самого поетичного тексту, включає до створення образу філософа екстралінгвістичні чинники, представлені власною уявою про світ, його ціннісними установками та знаннями про Григорія Сковороду

Ключові слова


мовні форми; метафора; порівняння; поетичний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус Г. Терноцвіт: поезії / Г. Білоус. — Черкаси, 1999. — 93 с.

Білоус Г. Провидці правди і свободи: вірші, поеми, дослідження життя і творчості Г. Сковороди,

Т. Шевченка, В. Стуса / Г. Білоус. — Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2004. — 191 с.

Білоус Г. Щоб голуби спадали на плечі (відповіді на 70 питань ювілярові до 70-річчя від дня на-

родження) / Г. Білоус // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної спілки

письменників України. — № 1. — Черкаси, 2010. — 319 с.

Гак В.Г. Фразеорефлексы в этнокультурном аспекте / Владимир Григорьевич Гак //

Филологические науки, 1995. — № 4. — С. 47–55.

Гудков Д.Б. Двусторонние имена (структура и функционирование) / Дмитрий Борисович

Гудков // IV Международный симпозиум по лингвострановедению: Тезисы докладов и сообще-

ний. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994. — С. 61–62.

Гудков Д.Б. Когнитивная база русской языковой личности и обучение межкультурной комму-

никации / Дмитрий Борисович Гудков // Международная конференция по русскому языку: Тезисы

конференции. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994б. — С. 119–120.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. — М. : Наука,

— 263 с.

Колесникова С.М. Семантические классы слов с градуальной семантикой и их градуальные

оппозиции / С.М. Колесникова // Язык и текст в пространстве культур : научн.-метод. семинар

«Tyxeri». — СПб., 2003. — Вып. 9. — С. 218–220.

Мануйкін О. Сковородинський тип людини у поетичній творчості й епістолярії «Слова, слова,

спасіте наші душі» Григорія Білоуса / О. Мануйкін, Ю. Таран [Електронний ресурс]. — Режим до-

ступу до стор. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N159/N159p102-110.pdf

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. — Полтава :

Довкілля-К, 2006. — 716 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.