Концепт сповідальності у малій прозі Ольги Кобилянської

Анатолій Гуляк, Наталія Науменко

Анотація


У статті проаналізовано естетичну роль сповідального елемента в малій прозі Ольги Кобилянської. Показано, що сповідальна інтонація, апріорі притаманна літературі, дозволяє авторові розв’язувати у своїх творах насущні екзистенційні проблеми, зокрема ті, що стосуються взаємин людини та Божества (у тому числі природи).

Ключові слова


сповідь, проза Ольги Кобилянської, лірика, прозова лірика; новела; казка; Божество; природа

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуляк А.Б. Синкретизм жанрово-стильових модифікацій прози Михайла Коцюбинського / А.Б. Гуляк // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. — Вип. 7. — 2005. — С. 106–109. — (Серія «Філологія»).

Демченко І.А. Особливості поетики Ольги Кобилянської : [моногр.] / І.А. Демченко. — К. : Твім-Інтер, 2001. — 208 с.

Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ — початку ХХ століть : [моногр.] / Іван Оксентійович Денисюк. — 2-ге вид., доп. і перероб. — Л. : Академічний експрес, 1999. — 238 с.

Кобилянська О.Ю. Рожі / О.Ю. Кобилянська // Аристократка: Оповідання, повісті. — К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — 699 с. — (Аристократи духу).

КобилянськаО.Ю. Смутно колишуться сосни / О.Ю. Кобилянська // Твори : в 5 т. — К. : Держ. вид.худ. л-ри, 1963. — Т. 3. — С. 338–341.

Кобилянська О.Ю. У святого Івана / О.Ю. Кобилянська // Вибрані твори. — Л. : Каменяр, 1982. — 271 с.

Лєпахін В. Ікона та іконічність / Валерій Лєпахін ; пер. з рос. Т. Тимо. — Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Видавн. відділ «Свічадо», 2001. — 288 с.

Науменко Н.В. «Морське око» — архетип слов’янських культур / Н.В. Науменко // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : пам’яті Леоніда Булаховського. — К. : ВЦ «Просвіта», 2007. — С. 461–467.

Науменко Н.В. Символіка як стильова домінанта української новелістики кінця ХІХ — початку ХХ століть : [моногр.] / Н.В. Науменко. — К., 2005. — 204 с.

Сантаяна Дж. Витлумачення поезії та релігії / Джордж Сантаяна ; пер. з англ. О. Махничева. — Львів : Ініціатива, 2003. — 288 с.

Соловей Е. Українська філософська лірика ХХ ст. : навч. посіб. / Елеонора Соловей. — К. : Юніверс, 1998. — 352 с.

Танчин К. Щоденник як форма самовираження письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Катерина Танчин. — Тернопіль, 2005.— 20 с.

Уваров М. Архитектоника исповедального слова / Михаил Уваров. — СПб. : Алетейя, 1998. — 245 с.

ЭпштейнМ.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: система пейзажных образов в русской поэзии / М.Н. Эпштейн. — М. : Высшая школа, 1990. — 303 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.